©2016 Copyright by Kulthorn Co., Ltd.. All righht reserved.
คุณสุเมธให้การต้อนรับผู้บริหารกลุ่ม AICHI เข้าเยี่ยมชมโรงงานกุลธรเคอร์บี้

คุณ Isao Yamada และคุณ Kazuhiko Usami ผู้บริหารของกลุ่ม AICHI จากประเทศญี่ปุ่นให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการผลิตของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสุเมธ  สิมะกุลธร เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเข้าชมด้วยตนเอง